Design โดนตา ราคา โดนใจ

080-742-4494
Line: forartwork (09.00-20.00)

การปรับแต่งสีให้ภาพถ่ายด้วย Variations

Variations เป็นเครื่องมือ photoshop ที่ใช้ในการปรับแต่งสีที่ง่ายและสะดวกที่สุด เพราะเราสามารถเพิ่มหรือลดสีได้โดยการคลิกเลือกสีตัวอย่างจากภาพ ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างสีก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงภาพจริงด้วย การเพิ่มหรือลดสีนั้นจะเป็นไปตามหลักการสีตรงข้าม เช่น ถ้าภาพถ่ายมีสี อมแดงมากเกินไป เพียงแค่คลิกเพิ่มสีที่อยู่ในโทนตรงข้ามคือ สีฟ้า ก็จะทำให้ได้ภาพที่มีสีสมดุลมากขึ้น ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องมือ photoshop Variations มีดังนี้ A.Image Preview เป็นจุดที่ใช้แสดงภาพตัวอย่างก่อนและหลังการปรับแต่งสี

B.Tonal เป็นการควบคุมช่วงความสว่างของแสงที่ใช้สำหรับการปรับแต่ง เช่น ถ้าเลือก Shadows ก็หมายถึง การปรับสีจะมีผลต่อส่วน,ที่เป็นเงา Midtones การปรับแต่งสีจะมีผลต่อโทนสีกลาง Highlights การปรับแต่งมีผลต่อไฮไลท์ของภาพ และ Saturations จะเป็นการควบคุมระดับความอิ่มตัวของสีที่ปรับแต่ง

C.Color Adjustment คือ ส่วนที่ใข้สำหรับเพิ่มหรือลดสีให้กับภาพ โดยการคลิกรูปตัวอย่างของสีที่ต้องการเพิ่มลงไป

D.Light Adjustment คือ ส่วนที่ใข้สำหรับเพิ่มหรือลดความสว่างให้กับภาพ

E. Level คือ การกำหนดระดับความเข้มข้นของสีที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง

หลักการปรับแต่งภาพด้วยเครื่องมือ photoshop Variations นั้นจะต้องดูให้ออกว่า สีที่เพี้ยนนั้นอยู่ในช่วงความสว่างใด เป็น Shadows , Midtones หรือ Highlights และสีที่เพี้ยนเป็นสีที่หนักไปทางสีใด หลังจากนั้นก็คลิกเพิ่มสีตรงข้ามของสีที่เพี้ยน ซึ่งควรเลือกความเข้มข้นของสีให้ พอเหมาะไม่หนักจนเกินไป เพราะจะทำให้ได้สีเกินจริง ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

ผลงานของเรา

เทคนิคการออกแบบ

artwork-technic-005รู้จักกับโหมดสี โมเดลสี และโปรไฟล์สี Color Mode โหมดสี (Color Mode)...
artwork-technic-001เครื่องมือที่นิยมใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บางครั้งการที่เราจะทำงานออกแบบแต่ละครั้งเราก็เจอก...
artwork-technic-019สร้างมาส์คง่ายๆ ด้วย เครื่องมือ photoshop Selection...